ENTERPRISE CONSULTING

Postaw na strategię swojego przedsiębiorstwa

Technologie informatyczne we współczesnych przedsiębiorstwach są kluczowym elementem pozwalającym nie tylko na efektywne działanie organizacji ale także uzyskanie przewagi technologicznej w przyszłości. Istotna rola działu IT wymaga ciągłego rozwoju oraz ulepszania procesów i architektury IT, co dodatkowo powinno być spójne ze strategią przedsiębiorstwa. Założenia te pozwolą na spełnienie celów biznesowych całej organizacji.

Konsultanci core3, zdobywając doświadczenie w wielu branżach oraz pracując dla klientów o różnych profilach, potrafią wskazać odpowiednie kierunki rozwoju dla naszych partnerów. Dla nas nie ma prostych rozwiązań, jedynych, właściwych metodyk czy uniwersalnych schematów działania. Uważamy że pełne zrozumienie mechanizmów IT oraz znajomość mocnych i słabych stron partnera pozwala być skutecznym doradcą.

Przekrój przez usługi

Audyty IT

Audyty IT

Jako niezależny i zewnętrzny partner realizujemy audyty IT, pozwalające na usystematyzowanie wiedzy nt. organizacji naszego partnera oraz odniesienie opracowanych wskaźników do oczekiwanych wartości branżowych. Audyt bazuje na sprawdzonej metodyce wykorzystującej standardy rynkowe oraz modele dojrzałości IT, co pozwala w bezstronny i ekspercki sposób określić obecną sytuację firmy oraz miejsca wymagające zaadresowania. Dzięki doświadczeniu wykraczającemu poza jedną organizację czy branżę, konsultanci core3 potrafią skutecznie wskazać obszary szansy i ryzyka oraz są znaczącym wsparciem w procesach decyzyjnych kadry zarządzającej.

Strategie IT

Strategie IT

Doradztwo na poziomie strategicznym to umiejętność eksperckiej oceny globalnych trendów, strategii biznesowych oraz uwarunkowań technicznych. Rolą naszych konsultantów jest zidentyfikowanie celów biznesowych w średnio- lub długoterminowym przedziale czasowym, usystematyzowanie i dekompozycja kluczowych potrzeb biznesowych oraz opracowanie wizji dla architektury IT. Po określeniu oczekiwanych kierunków zmian w organizacji tworzymy szczegółową strategię IT, mając na uwadze realne możliwości technologiczne oraz wygenerowane korzyści biznesowe bądź optymalizacje kosztowe. Opracowanie strategii IT pozwala na jasne określenie sekwencji działań oraz oczekiwanych rezultatów pozwalających na spełnienie celów biznesowych.

Zarządzanie Efektywnościa i IT Governance

Zarządzanie Efektywnościa i IT Governance

Usystematyzowanie sposobu działania oraz zdefiniowanie odpowiednich mechanizmów zarządczych jest kluczowym elementem każdego efektywnie działającego działu IT. Specjalizujemy się w projektowaniu i optymalizacji procesów IT oraz modeli współpracy z dostawcami. Każdy z procesów uzupełniony jest zbiorem metryk uwzględniających zarówno wymagania biznesowe jak i ograniczenia techniczne.

Przygotowanie RFP, wybór systemów i technologii

Przygotowanie RFP, wybór systemów i technologii

Wybór właściwego partnera to podstawa. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, a przede wszystkim konkretnym i sprawdzonym metodykom, potrafimy wesprzeć klienta w wyborze właściwych technologii, rozwiązań bądź dostawców. Świadczymy usługi doradcze zarówno na etapie przygotowania przetargu, przeprowadzenia negocjacji z dostawcami, opracowania umów wdrożeniowych jak i wskazania korzyści i ograniczeń technologicznych. Nasza ocena, zebrana w postaci macierzy oceny, pozwala klientom podjąć w pełni świadomą i wywarzoną decyzję.

Case Study

Logistyka

Multivendor

Systemy informatyczne Klienta są utrzymywane i rozwijane w większości przypadków przez jednego dostawcę. Uzależnienie od jednego dostawcy powodowało nierówność pozycji negocjacyjnych pomiędzy Klientem a głównym dostawcą. Klient uznał taki stan rzeczy za potencjalne źródło strat finansowych oraz szanse podniesienia poziomu dojrzałości organizacyjnej. Podsumowując, Klient oczekiwał wypracowania nowego podejścia dla systemu IT, umożliwiającego korzystanie z usług wielu dostawców w firmie. Zespół core3 był odpowiedzialny za kompleksowy projekt, w którego skład wchodziło opracowanie modelu umożliwiającego korzystanie z usług wielu dostawców, jak również przygotowanie nowego modelu współpracy, umów i rekomendacji nowych partnerów dla Klienta.

Grupa medialna

system sprzedaży – ocena rozwiązania dostawcy

Klient jest wiodącą firmą na polskim rynku, nastawioną na treści i usługi premium. Głównym atutem Klienta jest innowacyjność oraz wdrażanie nowych rozwiązań i trendów na polskim rynku. Z systemowego punktu widzenia potencjał Klienta w zakresie sprzedaży reklam bazuje na opracowanym we własnym zakresie systemie starszej generacji. System ten umożliwia unikatowe funkcjonalności zapewniające Klientowi przewagę na polskim rynku, lecz z drugiej strony nie wspiera aktualnych trendów rynkowych (ze względu na wysoki poziom adaptacji i wykorzystanie przestarzałej technologii (Delphi)). Zespół core3 był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie arkuszy kalkulacyjnych i ram oceny dostawców oraz przygotowanie elastycznych mechanizmów mających na celu określanie kryteriów oceny z wykorzystaniem wag dynamicznych. Ponad to przeprowadzanie oceny dostawców na podstawie informacji z Internetu i spotkań w ramach IBC2016, udział w charakterze eksperta w ramach IBC2016 w Amsterdamie oraz przedstawienie skróconej listy potencjalnych rozwiązań z zakresu sprzedaży reklam telewizyjnych (skrócona lista przedstawiająca 7 rozwiązań z 51 dostępnych na rynku).

Grupa medialna

Wizja i strategia IT

Głównym atutem Klienta jest innowacyjność oraz wdrażanie nowych rozwiązań i trendów na polskim rynku. Z systemowego punktu widzenia potencjał Klienta w zakresie sprzedaży reklam bazuje na opracowanym we własnym zakresie systemie starszej generacji. System ten umożliwia unikatowe funkcjonalności zapewniające Klientowi przewagę na polskim rynku, lecz z drugiej strony nie wspiera aktualnych trendów rynkowych (ze względu na wysoki poziom adaptacji i wykorzystanie przestarzałej technologii (Delphi)). Celem projektu było określenie strategii dla modernizacji systemu IT wraz z przedstawieniem szczegółowego planu działania i zależności pomiędzy poszczególnymi etapami. Zespół core3 był odpowiedzialny za określenie podejścia do projektu oraz jego ram działania, zarządzanie projektem, analizę biznesową, architekturę korporacyjną w zakresie określenia zasad i zakresu telewizji szerokopasmowej.

Grupa medialna

Zarządzanie zasobami medialnymi - analiza biznesowa

Klient posiadał system MAM, który nie był obsługiwany przez dostawcę. Wymagana była modernizacja systemu wraz z wdrożeniem nowych procesów w celu optymalizacji pracy i procedur firmy. Portfolio możliwych rozwiązań było ograniczone. Celem projektu było zebranie informacji na temat wymagań i przygotowanie propozycji dla zapytania ofertowego. Nasi konsultanci byli odpowiedzialni za analizę biznesową, w tym ponowne zatwierdzenie wymogów biznesowych i informatycznych, określenie nowego podejścia w zakresie wdrażania systemów oraz opracowanie dokumentacji zapytania ofertowego i stanu TO-BE architektury rozwiązań.

Operator telekomunikacyjny

Program Transformacji CRM

Wsparcie dla CRM dobiegło końca, Klient postanowił zebrać informacje na temat wymagań biznesowych oraz określić zakres nowego CRM. Program wymiany CRM stanowił część programu modernizacji ogólnej, w tym tworzenia ujednoliconych systemów integracyjnych i zaopatrzeniowych. Zespół core3 był partnerem oficjalnym, mającym za zadanie określenie strategii i ram działania w zakresie gromadzenia informacji na temat wymagań. Zakres obejmował procesy CRM (z wyłączeniem billingu) oraz zarządzanie produktami i ofertami. Zakres prac uwzględniał: Strumień 1 – określenie celów biznesowych i strategicznych, Strumień 2 – zbieranie informacji na temat potrzeb biznesowych i wymagań wysokiego szczebla, Strumień 3 – Architektura IT – określenie zakresu funkcjonalności aplikacji. Konsultanci core3 byli liderami strumienia biznesowego (zarządzającym Strumieniem 2) oraz liderem strumienia IT (zarządzającym Strumieniem 3).

Operator pocztowy

Program Transformacji IT

Będąc nową firmą, Klient poszukiwał partnera strategicznego w zakresie architektury korporacyjnej w określonej architekturze IT (zarządzanie danymi przedsiębiorstwa, EAI, infrastruktura klucza publicznego). Zespół core3 jako podwykonawca był odpowiedzialny za zapewnienie wiedzy eksperckiej, szczególnie w zakresie architektury korporacyjnej oraz doboru i oceny dostawców. Ponad to nasi konsultanci byli odpowiedzialni za określenie metryk doboru dostawców opartych na najlepszych praktykach IT, ocenę techniczną i rekomendacje dostawcy oraz audyt i określenie strategii w zakresie infrastruktury klucza publicznego.

Operator telekomunikacyjny

Program transformacji architektury IT

Brak elastyczności w architekturze BSS/OSS (w znacznej mierze ze względu na ograniczenia architektury systemu i CRM) utrudniający Klientowi wdrożenie nowych usług i pozyskanie nowych segmentów rynku. Ze względu na powyższe oraz inne problemy Klient uruchomił program modernizacji architektury IT na szeroką skalę. Wizja modernizacji i analiza biznesowa opracowane zostały wcześniej przez naszego partnera w ramach projektu doradztwa strategicznego. core3 było odpowiedzialne za analizę wstępną i wsparcie przetargowe, w tym analizy procesów biznesowych (stan AS-IS i TO-BE) z wykorzystaniem BPMN (ponad 2000 stron), wizja architektury IT (TO-BE) (ponad 100 systemów) oraz wsparcia Klienta w trakcie procedury przetargowej (warsztaty, ocena, wybór dostawcy). Ponad to nasi konsultanci brali udział w analizie wstępnej i wsparciu przetargowym w zakresie analizy procesów biznesowych (stan AS-IS i TO-BE) z wykorzystaniem BPMN (ponad 3600 stron), wizji architektury IT (TO-BE) oraz wsparcia Klienta w trakcie procedury przetargowej (warsztaty, ocena, wybór dostawcy)

Operator telekomunikacyjny

Program outsourcingu IT - Due Diligence

Klient stanął przed koniecznością zwiększenia produktywności i postanowił wdrożyć model konsolidacji dostawców. Nasz partner był odpowiedzialny za raport Due Diligence stanu AS-IS dla celów związanych z zapytaniem ofertowym. Zespół core3 był odpowiedzialny za określenie zakresu i struktury danych w zakresie gromadzenia informacji technicznych w trakcie procesu Due Diligence, obejmującym obszar aplikacji, serwerów, urządzeń sprzętowych, metryk i procesów IT.

Operator telekomunikacyjny

Audyt projektu na poziomie strategicznym

Audyt strategiczny programu modernizacji w obszarach CRM i sprzedaży – wdrożenie nowych systemów wspomagających CRM i PoS. Audyt został przeprowadzony w następujących obszarach: * Ocena architektury rozwiązań, * Dokładność wdrożenia metodologii zwinnej * Strategia i wymagania biznesowe w stosunku do rzeczywistych potrzeb biznesowych * Efektywność kosztów wdrożenia. W wyniku projektu przygotowano raport, który został przedstawiony i omówiony na poziomie rady nadzorczej. Zespół core3 był odpowiedzialny za przeprowadzenie audytu w zakresie poprawności wdrożenia metodologii zwinnej. Ocena architektury rozwiązań pod kątem głównych cech jakościowych (względem ATAM).

Nasi Partnerzy

last_mile_experts_logo
Last Mile Experts to wysoce wyspecjalizowana firma konsultingowa skupiająca się wyłącznie na wszystkich aspektach logistyki przesyłek ekspresowych (CEP), pocztowych i e-commerce. Naszym celem jest pomoc firmom CEP, operatorom pocztowym, graczom e-commerce, potencjalnym inwestorom lub innym interesariuszom w poprawie ich wyników, procesów, organizacji i technologii, a także w rozwoju strategii lub fuzjach i przejęciach.
Możemy Cię wesprzeć w:

Audyt

Oferujemy rygorystyczny i analityczny przegląd Twoich operacji w celu odkrycia ukrytych punktów krytycznych i niewykorzystanych możliwości

Fuzje i przejęcia

Wspieramy inwestorów lub przewoźników w zawieraniu jednych z najlepszych transakcji w branży

Strategia

Implementujemy najnowocześniejsze koncepcje w zarządzaniu Twoimi procesami, tworząc nowe możliwości, ale zawsze w tandemie z tobą

Projektowanie i innowacje

Pomagamy projektować nowe systemy, procesy oraz infrastrukturę i zawsze jesteśmy gotowi zaproponować nowe rozwiązania, czy innowacyjne i przełomowe pomysły

Wdrożenia

Współpracujemy z Tobą, aby przenieść Twoją strategię biznesową z wizji prezentowanej w sali konferencyjnej do operacyjnej rzeczywistości

Zrównoważony rozwój

Rozwijamy Twój zespół i wyposażamy go w umiejętności, aby zapewnić, że wprowadzane przez nas ulepszenia są trwałe

Analiza porównawcza

Możemy dostarczyć zarówno ilościowe, jak i jakościowe dane dotyczące najlepszych w swojej klasie operacji biznesowych, obsługi klienta i trendów rynkowych

Zarządzanie cenami

Wspieramy wdrażanie najlepszych praktyk w zarządzaniu cenami, aby pomóc naszym klientom zwiększać przychody i zwiększać rentowność sprzedaży

Zarządzanie projektami IT

Wspieramy proces wyszukiwania, nawiązywania współpracy i zarządzania projektami IT w celu opracowania i wdrożenia niestandardowych rozwiązań dla branży CEP

Warsztaty

Możemy przeprowadzić specjalistyczne warsztaty z szeroko pojętego obszaru dostaw ostatniej mili oraz strategii rozwoju dla osób rozwijających własne działania w tym obszarze

Raporty

Oferujemy raporty branżowe skupiające się na ostatniej mili i powiązanych obszarach takich jak kwestie ekologiczne, jak również dedykowane raporty CEP według indywidualnych potrzeb klienta

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź: https://lastmileexperts.com/
Chcesz dowiedziećsię więcej?

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami